Jaarvergadering Plaatselijk Belang Oud Aengwirden

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van 29 maart 2017

1. OpeningDe voorzitter opent de vergadering. De gemeente laat het afweten. Hans Broekhuizen (wijkwethouder), Marc Jense (wijkmanager) en Hendrik Kromkamp (wijkbeheerder) zijn niet aanwezig. Ook Klaas Sietse Spoelstra (lid kascommissie) heeft zich afgemeld. De opkomst is redelijk, er zijn 40 leden aanwezig. Een speciaal welkom voor de 4 groepen, die een pitch zullen verzorgen. De voorzitter licht toe waarom zij zijn uitgenodigd.

 

2. Vaststelling agendaDe agenda wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.

3. Verslag ALV 9 maart 2016Op voorstel van de voorzitter kan eenieder dit verslag nog eens doorlezen. Na de pauze kunnen dan vragen worden gesteld en opmerkingen worden geplaatst.

4. Jaarverslag 2016De secretaris doet verslag van de meest in het oog springende gebeurtenissen:- fusie van de scholen- verkeersveiligheid waar Meindert Jan Wassenaar een toelichting op geeft- opening MFA- situatie Albert Mols Menninge. De waterhuishouding is klaar. De menninge wordt pas opgeknapt als de nieuwe brug klaar is. Er is een geschil tussen de aannemer en het waterschap over de kosten en levensduur van de nieuw aan te leggen brug.

5. Financieel jaarverslagDe penningmeester geeft een toelichting op de inkomsten en de uitgaven. De inkomsten uit contributiegelden zijn hoger omdat een ledenwerfactie tot een behoorlijke aanwas van leden heeft geleid. De uitgaven zijn iets hoger geweest dan de inkomsten. Dit komt door enkele bijzondere investeringen, zoals vervanging van bloembakken en een bijdrage aan de MFA voor zonnepanelen.

Het verslag wordt goedgekeurd met een woord van dank aan de penningmeester.

6. Verslag kascommissieBerend Bos is aanwezig en doet verslag. Hij brengt complimenten uit aan de penningmeester voor de goed verzorgde administratie. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Verder deelt de heer Bos mee het als zeer positief te ervaren dat de hogere uitgaven voortvloeien uit investeringen in “de streek”.

Klaas Sietse Spoelstra treedt af als lid van de kascommissie. Zijn vervangster wordt Tjitske Leenstra.
7. BestuurssamenstellingHet bestuur bestaat momenteel uit 6 leden, dus er is een vacature. Er zijn 3 leden aftredend. Totnogtoe zijn er geen kandidaten gevonden. Douwe Bethlehem moet na 8 jaar volgens de statuten aftreden en is niet herkiesbaar. Gelet op de ontstane situatie is hij bereid nog een jaar door te gaan maar daar moeten de leden wel mee akkoord gaan. Zoals viel te verwachten, maakt geen der leden hier bezwaar tegen.

Zowel de secretaris (Pieter Risselada), als de penningmeester (Yme Hiemstra) hebben zich na hun eerste ambtsperiode van vier jaar niet herkiesbaar gesteld. Beide heren worden bedankt voor hun inzet. Zowel Pieter als Yme doen in hun afscheidswoord een dringend beroep op de aanwezigen eens na te denken over een bestuursfunctie.
 

8. Korte presentatiesa. SWS de NijewierAlbertha Hoekstra schetst een goed beeld hoe het samengaan van beide scholen heel vlot is verlopen. De kinderen kennen geen drempels. Dit mag een voorbeeld zijn voor ouderen en de ouders. Nieuwe onderwijs- en leermethoden zijn goed opgepakt. Het continurooster is zonder problemen ingevoerd. Met een blik in de toekomst deelt ze mee dat er iets moet gebeuren gelet op de groei van het aantal leerlingen. Er zijn nu 172 leerlingen. Op 10 april is voor belangstellenden een meedenkavond gepland in de MFA.

 

b. ScautingWolter Piek geeft een beeld van het ontstaan van Scauting. De bedoeling is mensen met autisme  een zinvolle dagbesteding te geven. Hun cliënten zijn met name sterk in het beheren en maken van websites, computerprogramma’s en wat daar nog meer bij komt kijken. Scauting heeft voor een jaar het pand van de voormalige cbs de Anjewier gehuurd. Deze locatie bevalt prima dus de wens is groot om hier langer te kunnen blijven.
c. GFTOPeter Jelmer Otter  beschrijft de geschiedenis van GFTO. Doel van de oprichting was de leefbaarheid in onze 4 dorpen te verbeteren en ondersteuning te geven aan minder bedeelden, Via een serie foto’s wordt een toelichting gegeven op activiteiten zie zij organiseert:- ouderensoos- bootreis voor zieken- autocross- beachvolleybal- aldjiers kuiertocht
d. gemeente HeerenveenHaaije Jorritsma legt uit hoe de nieuwe situatie rond de ontsluiting A32/K.R.Poststraat eruit komt te zien. 
 

9. PauzeGelegenheid om het verslag van de ALV van vorig jaar nog eens door te lezen. Er komen geen op- of aanmerkingen zodat dit verslag wordt goedgekeurd en vastgeld. De notulist wordt bedankt .
 

10. Interactieve avond met discussies.Over de verschillende actuele zaken ontstaan levendige discussies. De opzet van deze ALV is dus weer een goede keuze geweest.
 

11. RondvraagJannie Langhout: Informeert naar de bloembakken. Er zijn wel enkele nieuwe bakken geplaatst, maar b.v. aan de Bornego staat nog een exemplaar dat nodig aan vervanging toe is. de voorzitter deelt mee dat hier aan wordt gewerkt. Streven is om begin mei nog 8 nieuwe bloembakken te plaatsen. Deze komen op alle invalshoeken aan de borden “welkom in Aengwirden” te hangen.
Haaije Jorritsma: Bedankt de aftredende bestuursleden voor hun inzet en overhandigt namens de gemeente een presentje.
Rinze van der Veen: Vraagt naar de info avond van 30 maart over de herplant van bomen. De voorzitter licht dit toe.
 

12. SluitingDe voorzitter bedankt alle aanwezigen en wenst eenieder wel thuis.

  • Aangemaakt op .
  • Aantal keren gelezen: 729

© 2020 Plaatselijk Belang Oud Aengwirden | Sitemap