Jaar Overzicht 2017 Plaatselijk Belang Oud Aengwirden

Het jaarverslag over het verenigingsjaar 2017 heeft als doel een overzicht te geven van wat er gedurende het jaar zoal heeft plaatsgevonden binnen de scope van Plaatselijk Belang Oud Aengwirden.

 • Jaarvergadering

 • Op de jaarvergadering zijn er een viertal korte presentaties geweest van SWS de Nijewier, Scauting, GFTO en de gemeente Heerenveen over de nieuwe situatie rond de ontsluiting A32/K.R.Poststraat.  

 • Bestuur
  Aan het formeren van een voltallig bestuur hebben wij een harde noot te kraken. Pieter Risselada en Yme Hiemstra zijn afgetreden en hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Aanvankelijk hebben twee leden enkele malen een vergadering bijgewoond, maar om verschillende redenen hebben zij moeten afzien van een functie binnen het bestuur. Hierdoor is het bestuur “gekrompen” tot 4 personen. Douwe Bethlehem was formeel ook aftredend en niet herkiesbaar. Omdat er geen aanvulling was, heeft hij met instemming van de leden nog een 9e jaar zitting genomen in het bestuur. Het bestuur is, uitgezonderd de zomervakantie, maandelijks bijeen geweest voor haar bestuursvergaderingen. 

 • Bestuursvergaderingen en Inloop
  Het bestuur is, uitgezonderd de zomervakantie, maandelijks bijeen geweest voor haar bestuursvergaderingen. Van de inlooptijd voorafgaand aan de bestuursvergaderingen wordt steeds meer gebruik gemaakt. Men weet ons te vinden.

 • De leden
  Er is geen gerichte ledenwerfactie geweest. Door verhuizing en overlijden  is er een aantal opzeggingen geweest. Daar tegenover staat dat er nieuwe leden zijn bijgekomen. Het ledental is derhalve stabiel.

 • Onderwijs in “de Streek”
  Het samengaan van de scholen is een succes gebleken. De school heeft meer dan 160 leerlingen en is zeer levensvatbaar en daarmee toekomstbestendig. De grote vraag is thans wat de gemeente gaat besluiten ten aanzien van de huisvesting en de locatie van de school. Een onderzoekscommissie heeft een rapport uitgebracht maar het resultaat is nog niet bekend. De verwachting is dat er binnen afzienbare tijd (eindelijk) duidelijkheid komt. 

   Nijewei2018

 • Verkeersveiligheid in “de Streek” 

  In navolging op de toekenning van Veilig Dorp?? van het VVN om de verkeersveiligheid in de streek te verbeteren is een aantal acties uitgevoerd. Met name rond de school was het verkeersaanbod zo groot, dat er een onveilige situatie ontstond. Daarom is er voor gekozen de onderbouw en de bovenbouw elk via een eigen ingang het gebouw te laten betreden. Dit heeft ertoe geleid, dat ook het verkeersaanbod (parkeerplaatsen voor auto’s) werden gescheiden. Dit heeft tot een aanzienlijke verbetering geleid. Daarnaast baarde het rijgedrag veel zorgen. Om die reden is besloten een snelheidsmeter aan te schaffen. Deze is  steeds op verschillende plekken in de streek geplaatst. We zijn ervan overtuigd, dat deze snelheidsmeter een positieve invloed heeft op het rijgedrag van de automobilisten, vooral “ eigen” streekbewoners. En uiteraard komt dit ook de verkeersveiligheid weer ten goede. 

 • Wandelroutes en TOP

  De wandelroutes blijken zeer intrek te zijn en de T(oeristen) O(pstap) P(laats) wordt veelvuldig gebruikt als startpunt voor de diverse ommetjes door de streek. Op een tweetal plaatsen is een bank geplaatst. PlantenbakkenOmdat de oude plantenbakken aan vervanging toe waren, zijn er nieuwe kunststof exemplaren gekocht. Bij de ingang van de dorpen zijn grote staande bakken geplaatst.  Ook zijn er aan de plaatsnaamborden bakken opgehangen. Deze zijn gevuld door PieterPikZonen. Ook komend jaar zal PieterPikZonen weer voor vulling van de plantenbakken zorgen, hoewel door een misverstand in de Aengwirden Aktief helaas anders was vermeld. Natuurlijk zijn wij PieterPikZonen erg dankbaar voor deze sponsoring. 

 • De Turfsnijder

  Door de afbraak van het oude dorpshuis en de verkoop van de grond was er daar geen plaats meer voor het kunstwerk De Turfsnijder. In overleg met en instemming van de gemeente, heeft het kunstwerk nu een nieuwe plek gekregen bij de pinautomaat op het kruispunt De Kluft - Aengwirderweg. 

 • Albert Mols Menninge

  Het wegdek vertoont grote langsscheuren. Er is wel wat onderhoud gepleegd, maar groot herstel  laat nog op zich wachten. Wetterskip Fryslan is bezig met de voorbereidingen voor het vervangen van de brug. Als deze is geplaatst is ons toegezegd dat ook [l1]de Albert Mols Menninge door de gemeente worden opgeknapt. 

 • Oud en Nieuw 2017-2018

  Ook dit jaar was er weer het gebruikelijke vuurwerk. Maart daarnaast is voor de eerste keer een vuurwerk speciaal voor de schooljeugd georganiseerd. De belangstelling hiervoor overtrof alle verwachtingen. De verwachting is dat dit ook volgend jaar weer wordt opgepakt. De vele positieve reacties en de enkele kritische geluiden, zullen worden meegenomen om van dit spektakel een nog groter succes te maken. 

 • Informeren

  Plaatselijk Belang vindt het informeren van de dorpsbewoners belangrijk en plaatst daarom regelmatig een artikel in het Aengwirden Actief en gebruikt de social media in de vorm van de website www.aengwirden.nl en een Facebook pagina die door Plaatselijk Belang worden geactualiseerd. 

 • Website

  Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het vernieuwen van de website. Deze was technisch verouderd en wij vinden het verstandig deze onder te brengen bij de dorpsvereniging. De website krijgt tevens een portalfuncte, voor alles wat je wilt weten over de streek, www.aengwirden.nl. Van daaruit naar o.a. verenigingen, sport en agenda. Deze website wordt vandaag gepubliceerd.

 • Bestuursleden van Plaatselijk Belang hebben zitting in de commissies:Grien Aengwirden en ECA

  De commissie Grien Aengwirden beijverd zicht voor het behoud van de groene bufferzone tussen Aengwirden en Heerenveen de aankleding van het landschap en houd een oogje in het zijl op de gebiedsontwikkeling Klaverblad Noord-Oost.

  ECA, Energie Coöperatie Aengwirden, met een eigen site www.usaengwirden.nl, is de lokale energie coöperatie van Aengwirden, opgericht om op de Streek te gaan werken aan duurzame initiatieven voor energiebesparing, -productie en  -levering.   
   

Wij hopen via deze weg u een complete weergave van een actief jaar 2017 neergezet te hebben.

 • Aangemaakt op .
 • Aantal keren gelezen: 832

© 2020 Plaatselijk Belang Oud Aengwirden | Sitemap