Geschreven door Webmaster op .

Agenda Algemene Ledenvergadering 2018

AGENDA

 

1. Opening 

2. Vaststelling Agenda 

3. Verslag ALV dd 29-03-2017 

4. Jaarverslag 2017 

5. Financieel jaarverslag 2017 

6. Verslag Kascommissie 2017 

7. Bestuurssamenstelling 

Yntze Oosterloo                         : voorzitter, aftredend niet herkiesbaar 
Douwe Bethlehem                     : secretaris, aftredend niet herkiesbaar 
Lourens Hengst                         : penningmeester, aftredend niet herkiesbaar 
Meindert Jan Wassenaar           : algemeen bestuurder Kandiddat bestuurslid : Sibo Hendriks 

Overige kandidaten kunnen zich voor aanvang van de vergadering aanmelden bij het bestuur. 


8. Pauze 

9. Presentatie Vitens 

10. Presentarie Brandweer Fryslan 

11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 12. Afsluiting van de avond